Unieważnienie kredytu we frankach | Poznań
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Roszczenia z tytułu kredytów frankowych - Poznań

Obecnie toczy się wiele postępowań sądowych dotyczących roszczeń dotyczących kredytów frankowych. Kredytobiorcy, którzy wzięli kredyt indeksowany do CHF, mogą ubiegać się o unieważnienie kredytów w sytuacji, gdy w jego treści zawarte były klauzule niezgodne z prawem (abuzywne). Dotyczy to m.in. sytuacji opisanej w art. 69 ust. 2 Prawa Bankowego, czyli wtedy, kiedy w dokumencie nie znajdowała się jasno określona kwota kredytu. Jednakże unieważnienie kredytu nie jest jedynym możliwym rozstrzygnięciem sprawy nieuczciwie zawartej umowy kredytowej. Nasza kancelaria świadczy pomoc skierowaną do kredytobiorców w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów indeksowanych/waloryzowanych do CHF.

Jaką pomoc możemy zaoferować kredytobiorcom?

Zakres oferowanych usług obejmuje świadczenie pomocy prawnej w ramach następujących etapów:

 1. sporządzenie analizy prawno-ekonomicznej (czas analizy ok. 1-2 tygodnie),
 2. podjęcie czynności przedsądowych (wezwanie do zapłaty i dobrowolnej zmiany spornych postanowień umownych, zawezwanie do próby ugodowej, złożenie reklamacji w trybie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, tj. Dz. U. 2016 poz. 892 z późn. zm., reprezentacja Klienta w pertraktacjach ugodowych z bankiem),
 3. przygotowanie i złożenie pozwu przeciwko bankowi oraz reprezentacja Klienta w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach (wyłącznie w ramach postępowań indywidualnych/hybrydowych),
 4. reprezentacja Klienta w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko bankowi (egzekucja zasądzonych należności).

Współpracujemy z Klientami na każdym etapie prowadzonych czynności i na bieżąco informujemy, jakie kroki podejmujemy. Stawiamy przede wszystkim na obopólne zaufanie, dlatego już po sporządzeniu analizy prawno-ekonomicznej powiadamiamy Klientów, jakie mogą być ewentualne rozwiązania danej sprawy.

Czego mogą się spodziewać posiadacze umów kredytowych we frankach?

W ramach podejmowanych przez kancelarię czynności, możliwymi korzyściami dla Klienta są:

 • unieważnienie postanowień abuzywnych (niedozwolonych) zawartych w umowie (abuzywne klauzule uzależniające wysokość zadłużenia kredytobiorcy od kursu waluty CHF),
 • wsteczne przekształcenie umowy kredytu walutowego w kredyt złotówkowy oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR,
 • uzyskanie od banku zwrotu nadpłaconych rat kredytowych,
 • obniżenie wysokości kolejnych rat kredytowych,
 • unieważnienie umowy kredytowej.

Ostateczne rozstrzygnięcie sprawy zależy od wielu czynników, w tym od tego, jakie klauzule abuzywne znalazły się w umowie. Natomiast to, która z wyżej wymienionych czynności będzie najbardziej opłacalna, zależy również od tego, jaka część kredytu została już spłacona oraz jakie zadłużenie pozostało jeszcze do spłacenia. Aby wybrać optymalne rozwiązanie dla konkretnej sprawy, przeprowadzamy analizę prawno-ekonomiczną. Dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia w I etapie to:

 1. umowa o kredyt hipoteczny,
 2. regulamin (stanowiący integralną część umowy) i ewentualnie zmiany regulaminu,
 3. ewentualne aneksy do umowy (zwiększające kredyt/ zmieniające walutę czy terminy spłat etc.),
 4. pozostała korespondencja z bankiem (jeśli była np. wnioski/zapytania o podstawę zmiany wysokości raty/sposób wyliczenia wysokości raty przez bank itp.),
 5. kwota i data wypłaconego kredytu/transz,
 6. zestawienie kwot dotychczas uiszczonych rat kredytowych.

W dalszych etapach postępowania niezbędnymi dokumentami są uzyskane przez Klienta od banku:

 1. zestawienie dat płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty,
 2. zestawienie kwot pobranych przez bank w PLN,
 3. informacja o wysokości wypłaty transz/y kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej transzy.

UWAGA!
Wnioski i sugestie zawarte w przygotowanym przez nas raporcie w ramach I etapu tj. analizie prawno-ekonomicznej zawsze podlegają dodatkowej weryfikacji przed złożeniem pozwu w oparciu wyłącznie o oryginały dokumentów, które Klient jest obowiązany dostarczyć do Kancelarii. Każdy z etapów rozliczany jest odrębnie, dzięki czemu Klient zachowuje pełną swobodę w zakresie korzystania z usług Kancelarii. Oznacza to, że skorzystanie z usług Kancelarii w ramach I etapu nie obliguje Klienta do korzystania z naszych usług w ramach kolejnych z nich.

Honorarium Kancelarii uzależnione jest od wartości dochodzonych roszczeń i uzyskanych korzyści dla Klienta.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu prawa spadkowego, prawa pracy. Pomagmy, również w obszarze odszkodowania za wypadek komunikacyjny